สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

University property and Asset Management Office

สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้น โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2548 ได้เห็นชอบให้จัดตั้งสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีฐานะเป็นสำนักในกำกับของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดให้เป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีการบริหารงานที่เป็นอิสระนอกระบบราชการ เน้นความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและพึ่งพาตนเองได้

เข้าสู่เว็บไซต์

น้ำดื่มตราอ่างแก้ว

น้ำดื่มตราอ่างแก้ว
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ให้บริการจำหน่ายน้ำดื่ม "ตราอ่างแก้ว" รวม 5 ประเภท ได้แก่ 


1 อ่างแก้ว 350ซีซี 1 โหล 42 บาท2 อ่างแก้ว 220ซีซี 1 กล่อง48แก้ว 80 บาท (แก้วละ 1.66 บาท)


3 อ่างแก้ว 20 ลิตร 1 ถัง 22 บาท 


4 อ่างแก้ว 600ซีซี 1 โหล 50 บาท (ขวดละ 4.16 บาท)


5 อ่างแก้ว 1500ซีซี 1 แพค 6 ขวด 48 บาท (ขวดละ 8 บาท)

หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาลาไทย

ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าสุดของหอประชุม มีขนาดพื้นที่ 288 ตารางเมตร
ตกแต่งด้วยสไตล์เรือนไทย มีเอกลักษณ์ความเป็นล้านนา
เหมาะแก่การจัดนิทรรศการขนาดเล็ก และพิธีแต่งงานช่วงเช้า ห้องประชุมเล็ก

ภายในออกแบบเป็น Theatre สถานที่เหมาะแก่การจัดแสดงงานเวที
งานอบรมต่าง ๆ มีขนาดพื้นที่ 350 ตารางเมตร และมีที่นั่ง 333 ที่นั่ง
(เสริมได้ถึง 400 ที่นั่ง) ขนาดเวทีกว้าง 11 เมตร ลึก 6 เมตรหอประชุมใหญ่

มีขนาดพื้นที่ 1,536 ตารางเมตร เวทีกว้าง 15 เมตร ลึก 8.5 เมตร
เปิดให้เช่าพื้นที่จัดงานมหกรรม งานจัดแสดงสินค้า
งานอบรมขนาดใหญ่ และนิทรรศการต่าง ๆ