สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

University property and Asset Management Office

เข้าสู่เว็บไซต์

น้ำดื่มตราอ่างแก้ว

น้ำดื่มตราอ่างแก้ว
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ให้บริการจำหน่ายน้ำดื่ม "ตราอ่างแก้ว" รวม 5 ประเภท ได้แก่ 

1 อ่างแก้ว 350ซีซี 42 บาท
2 อ่างแก้ว 220ซีซี 80 บาท
3 อ่างแก้ว 20 ลิตร 22 บาท
4 อ่างแก้ว 600ซีซี 50 บาท
5 อ่างแก้ว 950ซีซี 40 บาท