สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

University Property and Asset Management Office

สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน เป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีการบริหารงานที่เป็นอิสระ เน้นความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและพึ่งพาตนเองได้ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารและจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อแสวงหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยในลักษณะต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เข้าสู่เว็บไซต์

ผู้อำนวยการ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธนู หินทอง

ผู้อำนวยการ