สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

University Property and Asset Management Office

สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน เป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีการบริหารงานที่เป็นอิสระ เน้นความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและพึ่งพาตนเองได้ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารและจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อแสวงหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยในลักษณะต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

239  สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

โทรศัพท์ 053-942681-3
แฟ็กซ์ 053-942684

อีเมล

asset@cmu.ac.th

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : http://asset.oou.cmu.ac.th/