ขยายเวลาวันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษร W ออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4-6 ตุลาคม 2564

4 ตุลาคม 2564

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ขยายเวลาวันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W ออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 4-6 ตุลาคม 2564 

Link: https://cmu.to/DropW

แกลลอรี่