ประกาศ มช. เรื่อง การยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือฯ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ประจำการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับนักศึกษาทั่วไป

25 มีนาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ประจำการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับนักศึกษาทั่วไป
แกลลอรี่