การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียม ตามมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษา

19 สิงหาคม 2564

สำนักทะเบียนและประมวลผล

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียม สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ระบบทวิภาค) และปีการศึกษา 2564 (ระบบชั้นปี) มาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษา

นักศึกษาที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก ออกโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ดำเนินการยืนยันการใช้สิทธิ์รับการช่วยเหลือตามมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาฯ
ผ่านระบบงานทะเบียน เมนู ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ทางเว็บไซต์ https://www.reg.cmu.ac.th/webreg/th/
วันที่ 25 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน พ.ศ. 2564

นักศึกษาที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้แล้ว
แจ้งข้อมูลเพื่อรับเงินคืนที่ https://cmu.to/FrlHx 
วันที่ 25 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน พ.ศ. 2564

**นักศึกษาที่แจ้งข้อมูลเพื่อขอรับเงินคืนก่อนวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. โปรดแจ้งข้อมูลเพื่อรับเงินคืนอีกครั้งที่ https://cmu.to/FrlHx

นักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ดำเนินการผ่านระบบงานทะเบียน เมนู ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ทางเว็บไซต์ https://www.reg.cmu.ac.th/webreg/th/
วันที่ 9 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564 (ชำระผ่านระบบ QR payment ถึงเวลา 23.00 น.)

ประกาศ การขอรับเงินคืนตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาฯ
https://www.reg.cmu.ac.th/webreg/th/cmutuitionfee164/

แกลลอรี่