ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา มช. เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ การใช้ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 (Antigen Test Kit : ATK)

9 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ การใช้ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 (Antigen Test Kit : ATK)
เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้ชุดทดสอบ Antigen Test Kit ได้อย่างถูกต้อง
เป็นการยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดจากโควิด-19

ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 - 15.00 น.
ZOOM MEETING สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มช.
ผ่านระบบ ZOOM MEETING
วิทยากรโดย

  • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อักษรา ทองประชุม อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์
เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ ZOOM MEETING ที่ https://cmu-th.zoom.us//91749144984
แกลลอรี่