ประกาศ การสนับสนุนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน โครงการทุนปฏิบัติงานฯ

8 กรกฎาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การสนับสนุนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
โครงการทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แกลลอรี่