ประกาศจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

8 เมษายน 2564

คณะแพทยศาสตร์

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศและในประเทศไทยขยายวงกว้าง ทำให้เกิดการระบาดและพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
ขอความร่วมมือผู้รับบริการ “งดเยี่ยม”ตลอดเดือนเมษายน 2564
กรณีผู้ป่วยวิกฤต ญาติสามารถเข้าเยี่ยมผู้ป่วยได้ครั้งละ 1 คน ในวันและเวลาราชการที่โรงพยาบาลกำหนดให้เข้าเยี่ยมเท่านั้น
กรณีผู้ป่วยพักห้องพิเศษ ญาติสามารถเฝ้าได้ 1 คน และขอความกรุณาไม่เปลี่ยนคนเฝ้า
??แนะนำให้ญาติผู้ป่วยเยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์ วีดีโอคอล หรือวิธีอื่นแทนการเดินทางมาโรงพยาบาล ตามมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา
ขออภัยในความไม่สะดวก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
แกลลอรี่