การเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

21 พฤษภาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

การเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
.
การเตรียมตัวก่อนมารับบริการ และการปฏิบัติตัว ขณะ รับบริการ
.
สถานที่ให้บริการ ณ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#CMUCare
#Together, we win.

แกลลอรี่