ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การปิดที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

8 เมษายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การปิดที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 2
แกลลอรี่