STeP ใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพ

24 มีนาคม 2563

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

STeP ใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพ

---------------------------

แนวทางปฏิบัติจากอุทยานฯ สอดรับกับมาตรการป้องกัน COVID-19 ซึ่งให้ความสำคัญในสุขภาพทั้งบุคลากร ผู้ใช้บริการและครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ 

แกลลอรี่