สรุปมาตรการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

27 มีนาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์

1. สอน ONLINE 100 %
จบการเรียนการสอนทุกกระบวนวิชาให้เร็วที่สุด โดยสื่อสารกับนักศึกษาให้เข้าใจสถานการณ์ โดยเฉพาะวิชาที่มีนักศึกษาจำนวนมาก หากมีความจำเป็นให้ปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด
อ่านประกาศที่เกี่ยวข้อง
https://bit.ly/2UmurE0
http://bit.ly/2UksXc4

2. Work from home
สลับวันทำงานภายในหน่วยงานเพื่อลดความแออัดในสถานที่ทำงาน แต่ไม่ให้กระทบกับการบริการ
อ่านประกาศที่เกี่ยวข้อง http://bit.ly/2QqmxqD

3. วัดไข้ ใส่หน้ากาก ล้างมือ ก่อนเข้าอาคารสำนักงานทุกแห่ง
บุคลากรและผู้มาติดต่อทุกคนต้องวัดไข้ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ภายในอาคาร และต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่จัดไว้
อ่านประกาศที่เกี่ยวข้อง https://bit.ly/2wjmkPv

4. จัดวางเจลแอลกอฮอล์ สบู่ล้างมือ ตามจุดต่างๆ ในอาคารที่มีการใช้งาน ทั่วทั้งคณะ

5. การประชุมและการอมรมที่จำเป็น ปรับเป็น ONLINE

6. ปิดห้องสมุดและเปิดให้ยืมหนังสือ ONLINE
4 Steps ยืมหนังสือช่วงปิดพื้นที่บริการ
1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการที่ https://bit.ly/2WGiqLa
2. กรอกชื่อหนังสือ/เลขหมู่หนังสือที่ต้องการ
3. เจ้าหน้าที่ดำเนินการยืมหนังสือให้
4. นัดรับหนังสือหน้าห้องสมุดตามวันเวลาที่กำหนด
อ่านประกาศที่เกี่ยวข้อง www.facebook.com/scilibcmu

7. ปิดโรงอาหารภายในคณะ

8. เลื่อนการจัดค่าย การอบรม และการสอบคัดเลือกต่างๆ ออกไป

9. ฆ่าเชื้อ อบโอโซนทุกอาคารในคณะ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563

แกลลอรี่