จากใจอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23 เมษายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

สวัสดีครับนักศึกษาทุกคน สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบไม่เฉพาะแต่พวกเราชาว มช. หากรวมไปถึงคนไทยทุกคนและประชากรทั่วโลก มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยนักศึกษาทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ มีผลต่อการใช้ชีวิตและการเรียน


ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกคนมีความเห็นร่วมกันว่าเราจะต้องร่วมใจกันช่วยเหลือนักศึกษา ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง จึงได้ประกาศลดค่าเล่าเรียนแก่นักศึกษา 10% ทุกหลักสูตรและทุกระดับ ลดค่าหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ภาคฤดูร้อนปี 2562 และตลอดปีการศึกษา 2563


นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้จัดสรรทุนให้เปล่า ช่วยเหลือนักศึกษาทีได้รับผลกระทบกว่า 150 ล้านบาท เพิ่มเติมจากการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาอีก 250 ล้านบาท เพื่อผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียน ค่าหอพักในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นเงินยืมค่าเช่าหอพักนอกมหาวิทยาลัยและเงินยืมค่าครองชีพอีกด้วย

ส่วนการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเปิดภาคเรียน หากสถานการณ์แพร่ระบาดมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างนี้ โดยมีนโยบายที่จะสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์กับวิชาที่สามารถทำได้ ส่วนวิชาที่มีการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการหรือจำเป็นจะต้องให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียน มหาวิทยาลัยจะให้มีการเว้นระยะห่าง และมีการดูแลเรื่องสุขอนามัยอย่างเต็มที่

ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นั้น มหาวิทยาลัยได้จัดสรรซิมโทรศัพท์แก่นักศึกษาทุกคนในเบื้องต้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน พร้อมทั้งจัดเตรียมแท็บเล็ตสำรองไว้สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนอุปกรณ์เพื่อให้นักศึกษาทุกคนเข้าถึงการเรียนออนไลน์ได้ โดยมหาวิทยาลัยยังคงรักษาคุณภาพการเรียนการสอน การให้บริการสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุ การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการอื่นๆ แก่นักศึกษา

เป็นที่ทราบกันดีว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบทุกภาคส่วน รวมถึงงบประมาณที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับจากรัฐบาล ซึ่งรัฐได้ปรับลดลงเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือวิกฤตครั้งนี้ ทำให้ต้องมีการปรับแผนการใช้งบประมาณของปีนี้และปีหน้า เพื่อให้นักศึกษาทุกคนสามารถเรียนต่อได้ จนสำเร็จการศึกษา ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกระดับจึงได้พร้อมใจกันบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา


แม้ว่าสถานการณ์นี้จะกระทบต่อการดำเนินชีวิตและจิตใจของพวกเราทุกคน ผมเชื่อว่าการร่วมใจของชาว มช. จะทำให้เราฝ่าฟันอุปสรรคและผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้ไปด้วยกัน


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต
วันที่ 22 เมษายน 2563
แกลลอรี่