ประกาศ การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

13 สิงหาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แกลลอรี่