ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพักเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

18 พฤษภาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องลกค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพักเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แกลลอรี่