คณะเกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture

Go for SMART AGRICULTURE การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม

เข้าสู่เว็บไซต์

วิสัยทัศน์

Go for SMART AGRICULTURE การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม

ค่านิยม

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ รับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม


ข่าวและผลงานเด่น

End of content