คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Faculty of Architecture

มุ่งสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัย เป็นโรงเรียนสถาปัตยกรรมชั้นนำในอาเซียน

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าสำนักวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยเดช อัครโพธิวงศ์
หัวหน้าสำนักวิชา
piyadech.ar@cmu.ac.th

อาจารย์

อาจารย์ ดร. จิรันธนิน กิติกา
อาจารย์
053942806
chiranthanin.kitika@cmu.ac.th
อาจารย์ พิไลพร นุ่นมา
อาจารย์
053-942806
pilaiporn.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาวลี จินดาพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
sumavalee.ch@cmu.ac.th
อาจารย์ ชดา ร่มไทรย์
อาจารย์
chada.r@cmu.ac.th
อาจารย์ ดำเนิน เต๋จ๊ะใหม่
อาจารย์
damnoen.t@cmu.ac.th
อาจารย์ ปิยาฉัตร ศิริวรรณ
อาจารย์
piyachat.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยเดช อัครโพธิวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
piyadech.ar@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942833
rattapong.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันต์ สุวัจฉราภินันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942803
sant.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แผ่นดิน อุนจะนำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
pandin.oun@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กานต์ คำแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942825 Ext.118
karn.khamkaew@cmu.ac.th
อาจารย์ สุภัค พฤกษิกานนท์
อาจารย์
supuck.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
รองศาสตราจารย์
053942816
rawiwan.o@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กวิน ว่องวิกย์การ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942825-8 ต่อ 102
kawin.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. กรุณา รักษวิณ
รองศาสตราจารย์
053-942825-8
karuna.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิโชค เลขะกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053942825-8 ext. 114
apichoke.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฏฐา ฤทธิศร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942825-28 Ext.119
rattha.li@cmu.ac.th
อาจารย์ ธีรยุทธ อินทจักร์
อาจารย์
053-9428025-8 ต่อ 106
thirayut.inthachak@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนฏ กิจนุกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942825-28 Ext.103
anott.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก
อาจารย์
ekkachai.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะบุญ นิลแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053942841
piyaboon.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวลิต สัยเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942825ext115
chaowalid.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053942825
channarong.sri@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน ธีรภาพวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
komson.tee@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง
รองศาสตราจารย์
053-942805
vitul.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรพงษ์ ชุมดวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-9428-26
watcharapong.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา ทองท้วม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
yuttana.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณวีร์ สุวรรณทะมาลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942833
ronawee.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาปนา กิตติกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942825-28 Ext.115
sathapana.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล
อาจารย์
burin.thara@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ณวิทย์ อ่องแสวงชัย
รองศาสตราจารย์
053942825-8 ต่อ 109
nawit.ong@cmu.ac.th
อาจารย์ ภัทรา รังสิโรจน์
อาจารย์
053942816
patra.l@cmu.ac.th
อาจารย์ วรงค์ วงศ์ลังกา
อาจารย์
warong.w@cmu.ac.th
อาจารย์ อณล ชัยมณี
อาจารย์
053942816
anon.ch@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมพิกา ชุมมัธยา
อาจารย์
053-942806
umpiga.sh@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ปรานอม ตันสุขานันท์
รองศาสตราจารย์
053-942810
pranom.t@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. กษมา พลกิจ
อาจารย์
053942806
kasama.polakit@cmu.ac.th
อาจารย์ ยุพเรศ สิทธิพงษ์
อาจารย์
053942806
yuppared.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ชมพูนุท ชมภูรัตน์
อาจารย์
053942806
chompoonoot.ch@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ฐิตยา สารฤทธิ์
อาจารย์
053942806
titaya.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ธวัชชัย เตริยาภิรมย์
อาจารย์
053-942806
thavatchai.t@cmu.ac.th
อาจารย์ Zi Liang Huang
อาจารย์
053-942970
ziliang.huang@cmu.ac.th
อาจารย์ ณัฏฐกิตติ์ เพ็ชรสุริยา
อาจารย์
053942806
natthakit.p@cmu.ac.th
อาจารย์ อลิษา หงษ์ทอง
อาจารย์
053942806
alisa.h@cmu.ac.th
อาจารย์ วรางคณา จวงจันดี
อาจารย์
053-942806
warangkana.ju@cmu.ac.th
อาจารย์ ภูมิ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ
อาจารย์
053942806
poom.sub@cmu.ac.th
อาจารย์ พิชญ์วุฒิ วิรุตมวงศ์
อาจารย์
053-942806
pitchawut.v@cmu.ac.th
อาจารย์ ปวร มณีสถิตย์
อาจารย์
053942806
paworn.m@cmu.ac.th
อาจารย์ ทวีศักดิ์ เกียรติวีระศักดิ์
อาจารย์
taweesak.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. องุ่นทิพย์ ศรีสุวรรณ
รองศาสตราจารย์
053-942974
angunthip.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ธานัท วรุณกูล
รองศาสตราจารย์
tanut.w@cmu.ac.th
อาจารย์ รัตน์ ตัณฑจำรูญ
อาจารย์
053942842
ruht.t@cmu.ac.th