คณะเศรษฐศาสตร์

Faculty of Economics

สถาบันชั้นนำที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับสากลอย่างยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์

ดร. สุรินทร์ ธรรมนิเวศน์

รหัสนักศึกษา : 074015

รศ.ดร. คณิต เศรษฐเสถียร

รหัสประจำตัวนักศึกษา : 074062

นาย ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์

นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาบริหารรัฐกิจ รหัสประจำตัวนักศึกษา : 114420

นาง จินตนา ชัยยวรรณาการ

รหัสประจำตัวนักศึกษา : 154311

นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ

ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเมืองไทยลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) นักศึกษาเก่าดีเด่นด้าน สาขาบริหารธุรกิจ รหัสประจำตัวนักศึกษา : 154267

นาง จีรนันท์ วงษ์มงคล

รหัสประจำตัวนักศึกษา : 184328

นาง พิกุล ศรีมหันต์

นักศึกษาเก่าดีเด่นของคณะ ด้านบริหารองค์กร รหัสประจำตัวนักศึกษา : 3004461