คณะเศรษฐศาสตร์

Faculty of Economics

สถาบันชั้นนำที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับสากลอย่างยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช กาญจนการุณ

คณบดี

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราคม สิริศรีสกุลชัย
รองคณบดี
053-942217
jirakom.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารึก สิงหปรีชา
รองคณบดี
053-942204
charuk.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์
รองคณบดี
053-942222
pairach.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รสริน โอสถานันต์กุล
รองคณบดี
053-942205
rossarin.o@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
ผู้ช่วยคณบดี
053-942224
chaiwat.nim@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ พรหมขัติแก้ว
ผู้ช่วยคณบดี
053-942231
suchat.promkutkeo@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์ชล วัฒนากูล
ผู้ช่วยคณบดี
053-942234
kunchon.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณิกา ลือชารัศมี
ผู้ช่วยคณบดี
053-942260
supanika.l@cmu.ac.th