คณะเศรษฐศาสตร์

Faculty of Economics

สถาบันชั้นนำที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์ชล วัฒนากูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942234
kunchon.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. คมสัน สุริยะ
รองศาสตราจารย์
053-94-2244
komsan.suriya@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์
รองศาสตราจารย์
053-942233
thanes.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ ชัยบุญศรี
รองศาสตราจารย์
053-942248
chukiat.chai@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณิกา ลือชารัศมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942260
supanika.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รสริน โอสถานันต์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942205
rossarin.o@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เริงชัย ตันสุชาติ
รองศาสตราจารย์
053-942223
roengchai.tan@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วรวรรธ ทรายใจ
อาจารย์
053942208
worrawat.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัทยา ชินกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942217
warattaya.ch@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฉัตร์ฑพงศ์ แก้วสมพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942261
nachatchapong.kaew@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ชนามาศ อินต๊ะปัน
อาจารย์
4018
chanamart.i@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราคม สิริศรีสกุลชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942217
jirakom.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณพล หงสกุลวสุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942259
napon.h@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. มัทนา วงศ์ศิริขจร
อาจารย์
053942208
mattana.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ แสงกนกกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942255
pakpoom.sa@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ ด้วงอิน
อาจารย์
053-942263
saowaluk.d@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ชลระดา หนันติ๊
อาจารย์
053942218
chonrada.n@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ทศพร คิวประสพศักดิ์
อาจารย์
053942216
tossapond.kew@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรลักษณ์ หิมะกลัส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942229
woraluck.h@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. นิสิต พันธมิตร
รองศาสตราจารย์
053-942232
nisit.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. กันต์สินี กันทะวงศ์วาร
อาจารย์
053-942229
kansinee.g@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. พัชชา ศิวพรพิทักษ์
อาจารย์
053 942232
patcha.c@cmu.ac.th
อาจารย์ เบญจพล พรหมมาวิน
อาจารย์
053-942259
benjapon.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942222
pairach.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล
รองศาสตราจารย์
053-942226
pathairat.past@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942224
chaiwat.nim@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารึก สิงหปรีชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942204
charuk.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อนัสปรีย์ ไชยวรรณ
รองศาสตราจารย์
053-942228
anaspree.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์
รองศาสตราจารย์
053-942220
piyaluk.b@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา โชคถาวร
รองศาสตราจารย์
053-942228
kanchana.ch@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. จีราภา โธฌีม
อาจารย์
053942208
jirapa.trochim@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วรพล ยะมะกะ
รองศาสตราจารย์
053-942220
woraphon.yamaka@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. นภัสถ์ หาญพรชัย
รองศาสตราจารย์
053-942261
napat.h@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ พรหมขัติแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942231
suchat.promkutkeo@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942248
anuphak.s@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์
ศาสตราจารย์
053-942266
songsak.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัชชา สุตตสันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942255
tatcha.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวนา เพชรรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942223
chaowana.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย เขียวงามดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944066 ต่อ 24
chatchai.kh@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิฑูร ธนบดีกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 942234
pithoon.th@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. มยุลา ไชยคำบัง
รองศาสตราจารย์
053-942218
mayula.chaikum@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล
รองศาสตราจารย์
053-942224
kunsuda.ni@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ภารวี มณีจักร
รองศาสตราจารย์
053-942221
paravee.m@cmu.ac.th