คณะเศรษฐศาสตร์

Faculty of Economics

สถาบันชั้นนำแห่งเอเชีย สร้างสรรค์องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ สู่การปฎิบัติด้วยปัญญา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การดำเนินงานโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์โดยใช้รูปแบบการการพิจารณาบทความโดยที่ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบชื่อผู้เขียน และผู้เขียนจะไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double Blind Process) มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และเป็นสื่อกลางในการรายงานความก้าวหน้าทางวิชาการ

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการรับรองคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 (TCI Tier 1) ตั้งแต่ปี 2560

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการเผยแพร่ในรูปเล่มสำหรับจัดส่งให้ผู้สนใจ ห้องสมุด หรือหน่วยงานอื่นที่สนใจและในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/CMJE