คณะเศรษฐศาสตร์

Faculty of Economics

สถาบันชั้นนำที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับสากลอย่างยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์