คณะมนุษยศาสตร์

Faculty of Humanities

เป็นผู้นำด้านมนุษยศาสตร์ ภาษา และการท่องเที่ยว ในระดับสากล สร้างบัณฑิตใ้ห้เป็นนักคิด นักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก

เข้าสู่เว็บไซต์

คุณ วชิรา บุตรวัยวุฒิ

รหัส 191202 ภาควิชาจิตวิทยา นักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2561

ดร. บุญทา ชัยเลิศ

รหัส 42400063 (ระดับบัณฑิตศึกษา) ภาควิชาการท่องเที่ยว นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

คุณ นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์

รหัส 2301095 ภาควิชาจิตวิทยา นักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น และนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2561

คุณ เยาวลักษณ์ สุทธิ

รหัส 2401114 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส นักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2561

ผศ.ดร. ปิยสุดา ม้าไว

รหัส 3201118 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

คุณ กาญจนา สุคนธมณี

รหัส 141056 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ นักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2561