คณะมนุษยศาสตร์

Faculty of Humanities

เป็นผู้นำด้านมนุษยศาสตร์ ภาษา และการท่องเที่ยว ในระดับสากล สร้างบัณฑิตใ้ห้เป็นนักคิด นักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. ประภา สุขเกษม

คณบดี

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วลัยพร กาญจนการุณ
รองคณบดี
053-943247#108
walaiporn.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ ศิขิรัมย์
รองคณบดี
053-943259
narong.si@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงพันธ์ ตันตระกูล
รองคณบดี
053-943258-59
songphan.tan@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์
รองคณบดี
053-943232
veerawan.w@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ ดร. ชลาธิป วสุวัต
ผู้ช่วยคณบดี
053-943251
chalathip.wasuwat@cmu.ac.th
อาจารย์ อนัญญา รัตนประเสริฐ
ผู้ช่วยคณบดี
053-943297-8
ananya.r@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ศรันภัทร โชติมนกุล
ผู้ช่วยคณบดี
053-943297
saranphat.w@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. อารยา ผลธัญญา
ผู้ช่วยคณบดี
053-943232
araya.p@cmu.ac.th