คณะมนุษยศาสตร์

Faculty of Humanities

เป็นผู้นำด้านมนุษยศาสตร์ ภาษา และการท่องเที่ยว ในระดับสากล สร้างบัณฑิตใ้ห้เป็นนักคิด นักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์
หัวหน้าภาควิชา
053-943243
sittithep.e@cmu.ac.th

อาจารย์

อาจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ สุจิตตารมย์
อาจารย์
053943243
kittisak.su@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. Kunyi Zou
อาจารย์
053-943243
kunyi.zou@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943243
sittithep.e@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิกานต์ ศรีนารา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943243
thikan.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ สุวรรณกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943243
sing.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญารัตน์ อภิวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943243
thanyarat.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ เรืองศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943243
waraporn.r@cmu.ac.th
อาจารย์ ดิน บัวแดง
อาจารย์
053-943243
din.buadaeng@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วิลลา วิลัยทอง
อาจารย์
053943243
villa.vilaithong@cmu.ac.th
อาจารย์ กฤตภัค งามวาสีนนท์
อาจารย์
053-943243
krittapak.ng@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ สายชล สัตยานุรักษ์
ศาสตราจารย์
053-943243
saichol.s@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
ศาสตราจารย์
053-943243
attachak.satta@cmu.ac.th