คณะมนุษยศาสตร์

Faculty of Humanities

เป็นผู้นำด้านมนุษยศาสตร์ ภาษา และการท่องเที่ยว ในระดับสากล สร้างบัณฑิตใ้ห้เป็นนักคิด นักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก

เข้าสู่เว็บไซต์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

Master of Science Program in Counseling Pyschology (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

Master of Science Program in Industrial and Organizational Psychology (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาล้านนาศึกษา (หลักสูตรสหสาขาวิชา)

Master of Arts Program in Lan Na Studies (Interdisciplinary Program) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา

Master of Arts Program in Japanese Studies (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

Master of Arts Program in History (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

Master of Arts Program in Philosophy (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

Master of Arts Program in Thai (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร

Master of Arts Program in English Language and Communication (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

Master of Arts Program in Cultural Studies (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

Master of Arts Program in Information Studies (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

Doctor of Philosophy Program in History (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

ขออภัยไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับนี้