คณะมนุษยศาสตร์

Faculty of Humanities

เป็นผู้นำด้านมนุษยศาสตร์ ภาษา และการท่องเที่ยว ในระดับสากล สร้างบัณฑิตใ้ห้เป็นนักคิด นักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมพิกา รัตนพิทักษ์
หัวหน้าภาควิชา
053-943247
ampika.r@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมพิกา รัตนพิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943247
ampika.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจริญ เพ็ชรรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943247
charoen.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
รองศาสตราจารย์
053-943247
ubonrat.pan@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ วลัยพร กาญจนการุณ
รองศาสตราจารย์
053-943247#108
walaiporn.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรัช ปัญโญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943247
teerat.panyo@cmu.ac.th
อาจารย์ สรัญญา คงจิตต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943247#107,943284
saranya.kongjit@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. พนิดา อนันตนาคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943247
panida.a@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง
รองศาสตราจารย์
053-943247
benjang.j@cmu.ac.th
อาจารย์ Naoko Yoshida
อาจารย์
053-943247
naoko.y@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. อรชพร พวงทอง
อาจารย์
053-943247
arotchaphorn.p@cmu.ac.th
อาจารย์ Eri Mikami
อาจารย์
053-943247
eri.mika@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. พิมวรินทร์ ศิริศรีสุดากุล
อาจารย์
053-943247
pimwarin.siri@cmu.ac.th
อาจารย์ ปานชีวา บุตราช
อาจารย์
053-943247
pancheewa.b@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. กรวรรณ พรหมแย้ม
อาจารย์
053-943247
korawan.phrom@cmu.ac.th
อาจารย์ นริศรา ไตรบุตร
อาจารย์
053-942334
narisara.t@cmu.ac.th
อาจารย์ สุภชา ศรีรัตนบัลล์
อาจารย์
053-943247
suphacha.sr@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวี จันทร์ส่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942335
rawee.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943247
thanabhorn.t@cmu.ac.th
อาจารย์ Hye Kyung Choi
อาจารย์
053-943247
hyekyung.c@cmu.ac.th
อาจารย์ Zhang Pei Pei
อาจารย์
053-943247
zhang.peipei@cmu.ac.th
อาจารย์ มาริสา แซ่เฉิง
อาจารย์
053-943247
marisa.sa@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. Khun Nghia
อาจารย์
053-943247
khun.ng@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ศยามล ศรสุวรรณศรี
อาจารย์
053-942334
sayamon.sorn@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา สว่างศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943247
pattama.sa@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. YUSUKE TOMINAGA
อาจารย์
053-943247
yusuke.t@cmu.ac.th
อาจารย์ Ryota Wakasone
อาจารย์
053-943247
ryota.w@cmu.ac.th
อาจารย์ HIKARU YOKOBORI
อาจารย์
053-943247
hikaru.y@cmu.ac.th
อาจารย์ THEIN THEIN WIN
อาจารย์
053-943247
win.theinthein@cmu.ac.th
นาย SHIGEHARU TANABE
อาจารย์
053-943284
tanabe.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. CHO CHO AYE
อาจารย์
053942335
chocho.aye@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. THIN THIN -
อาจารย์
053942335
thin.thin@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. เสกสรรค์ สว่างศรี
อาจารย์
053-943247
seksan.sa@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053942335
rujiwan.la@cmu.ac.th