คณะมนุษยศาสตร์

Faculty of Humanities

เป็นผู้นำด้านมนุษยศาสตร์ ภาษา และการท่องเที่ยว ในระดับสากล สร้างบัณฑิตใ้ห้เป็นนักคิด นักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์
หัวหน้าภาควิชา
053-943232
veerawan.w@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943232
veerawan.w@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์
อาจารย์
053-943232
saengduean.y@cmu.ac.th
อาจารย์ ดรณี จันทร์หล้า
อาจารย์
053943232
daranee.ju@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสกร เตวิชพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943233
passagorn.te@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสระ บุญญะฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943232
itsara.b@cmu.ac.th
อาจารย์ พลภัทร เจริญเวียงเวชกิจ
อาจารย์
053-943232
polapat.ch@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรวรรณ ธีระพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943232#111
teerawan.teerapong@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ฉัตรวิบูลย์ ไพจ์เซล
อาจารย์
053-943232
chatwiboon.peijsel@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก เครือสุคนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943232
pimchanok.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสรี ใหม่จันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943232
seri.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ อรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943232
natthawut.arin@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารยา ผลธัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943232
araya.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ณฐวัฒน์ ล่องทอง
อาจารย์
053-943232
nathawat.l@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. อาชว์บารมี มณีตระกูลทอง
อาจารย์
053-943232
archabaramee.m@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร. ชูชัย สมิทธิไกร
ศาสตราจารย์
053-943233
chuchai.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์จันทร์ ภูษาพานิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943232#126
pongchan.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ทัศนีย์ หอมกลิ่น
อาจารย์
053-943232
tassanee.h@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943232
chaiyun.sakul@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ธนพงศ์ อุทยารัตน์
อาจารย์
053943232
tanaphong.u@cmu.ac.th