คณะสาธารณสุขศาสตร์

Faculty of Public Health

มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตให้มองความสุขของสาธารณะเป็นสำคัญ

เข้าสู่เว็บไซต์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มุ่งเน้นการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ให้มีบทบาทช่วยเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการสาธารณสุขร่วมกับคณะอื่นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาวิชาการและงานวิจัยด้านสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการหลักสูตรอย่างเป็นเอกภาพ และตอบสนองการเปลี่ยนแปลงปัญหาด้านสุขภาพที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน  

ข่าวและผลงานเด่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์

Read more..

App "ก๋ำแปงเวียง"
คณะสาธารณสุขศาสตร์

Read more..

รู้ไว้...ห่างไกล COVID-19

End of content