กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

Buildings, Grounds and Utilities Division

พัฒนาด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สงบ เขียว ร่มรื่น (Green and Clean Campus) ออกแบบ ควบคุม ตรวจสอบอาคารสิ่งก่อสร้าง ดูแลให้บริการด้านสาธารณูปโภค น้ำไหล ไฟสว่าง การสื่อสารทั่วถึง คัดแยกขยะ และบำบัดน้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

โทรศัพท์ : +66 5394 3161
โทรสาร : +66 5394 3500

อีเมล

อีเมล์ : buildings.oopcmu@gmail.com

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : http://buildings.oop.cmu.ac.th