กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

Buildings, Grounds and Utilities Division

พัฒนาด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สงบ เขียว ร่มรื่น (Green and Clean Campus) ออกแบบ ควบคุม ตรวจสอบอาคารสิ่งก่อสร้าง ดูแลให้บริการด้านสาธารณูปโภค น้ำไหล ไฟสว่าง การสื่อสารทั่วถึง คัดแยกขยะ และบำบัดน้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าสู่เว็บไซต์

หน่วยไฟฟ้า

ซ่อม แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ไฟฟ้าดับ ตลอด 24 ชั่วโมง  

โทรศัพท์ : 053 943172 , 053 940000

หน่วยผลิตน้ำประปา

ผลิต และจ่ายน้ำประปา ตลอด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์ : 053 943169

หน่วยประปาซ่อมบำรุง

ซ่อม แก้ไข ท่อน้ำประปาแตก ตลอด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์ : 053 943187

งานอาคารสถานที่

บริการให้ยืมโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในงานพิธี

โทรศัพท์ : 053 943192 - 3