กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

Buildings, Grounds and Utilities Division

พัฒนาด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สงบ เขียว ร่มรื่น (Green and Clean Campus) ออกแบบ ควบคุม ตรวจสอบอาคารสิ่งก่อสร้าง ดูแลให้บริการด้านสาธารณูปโภค น้ำไหล ไฟสว่าง การสื่อสารทั่วถึง คัดแยกขยะ และบำบัดน้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าสู่เว็บไซต์