กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

Buildings, Grounds and Utilities Division

พัฒนาด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สงบ เขียว ร่มรื่น (Green and Clean Campus) ออกแบบ ควบคุม ตรวจสอบอาคารสิ่งก่อสร้าง ดูแลให้บริการด้านสาธารณูปโภค น้ำไหล ไฟสว่าง การสื่อสารทั่วถึง คัดแยกขยะ และบำบัดน้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าสู่เว็บไซต์

                    พ.ศ.2551 เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามความในมาตรา 25(7) ประกอบกับมาตรา 9 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2551 แบ่งหน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนชื่อกองสวัสดิการ เป็น กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งและกำหนดอำนาจและหน้าที่หน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 

วิสัยทัศน์

                    “มุ่งเน้นพัฒนางานบริการ และจัดการระบบกายภาพสู่ความเป็นเลิศ เพื่อความพึงพอใจสูงสุด”

พันธกิจ

                    การบริหารด้านออกแบบ ดูแลอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง ระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี
การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค การให้บริการสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษ

ยุทธศาสตร์

                    ยุทธศาสตร์เชิงรุก : ชี้นำการพัฒนาการทำนุบำรุง / ศิลปวัฒนธรรม / ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ตามพันธกิจของกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค : การพัฒนาพื้นที่การศึกษา / ระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัย
                    ก. พัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ให้มีลักษณะ สะอาด สงบ เขียว ร่มรื่น (Green and Clean Campus)
                        เพื่อเอื้อต่อการเรียนการสอน และการวิจัย
                    ข. ดำเนินการควบคุม ออกแบบ และพัฒนาอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                    ค. ดำเนินการควบคุม และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคในเรื่อง น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ การจัดการขยะ
                        และระบบกำจัดของเสีย ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 1