กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

Buildings, Grounds and Utilities Division

พัฒนาด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สงบ เขียว ร่มรื่น (Green and Clean Campus) ออกแบบ ควบคุม ตรวจสอบอาคารสิ่งก่อสร้าง ดูแลให้บริการด้านสาธารณูปโภค น้ำไหล ไฟสว่าง การสื่อสารทั่วถึง คัดแยกขยะ และบำบัดน้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าสู่เว็บไซต์

                    พ.ศ.2551 เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามความในมาตรา 25(7) ประกอบกับมาตรา 9 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2551 แบ่งหน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนชื่อกองสวัสดิการ เป็น กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งและกำหนดอำนาจและหน้าที่หน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 

วิสัยทัศน์

                    “มุ่งเน้นพัฒนางานบริการ และจัดการระบบกายภาพสู่ความเป็นเลิศ เพื่อความพึงพอใจสูงสุด”

พันธกิจ

                    การบริหารด้านออกแบบ ดูแลอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง ระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี
การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค การให้บริการสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษ

ยุทธศาสตร์

                    ยุทธศาสตร์เชิงรุก : ชี้นำการพัฒนาการทำนุบำรุง / ศิลปวัฒนธรรม / ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ตามพันธกิจของกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค : การพัฒนาพื้นที่การศึกษา / ระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัย
                    ก. พัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ให้มีลักษณะ สะอาด สงบ เขียว ร่มรื่น (Green and Clean Campus)
                        เพื่อเอื้อต่อการเรียนการสอน และการวิจัย
                    ข. ดำเนินการควบคุม ออกแบบ และพัฒนาอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                    ค. ดำเนินการควบคุม และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคในเรื่อง น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ การจัดการขยะ
                        และระบบกำจัดของเสีย ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง