สำนักหอสมุด

Chiang Mai University Library

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานสนับสนุนบริการวิชาการ ทำหน้าที่ให้บริการ จัดหา รวบรวม อนุรักษ์และบำรุงรักษา และเผยแพร่หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าสู่เว็บไซต์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดบริการครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2507 โดยใช้ห้องเลขที่ 312 ตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จากนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2511 ได้สร้างอาคารห้องสมุดชั้นเดียวเป็นเอกเทศ ต่อมานักศึกษาเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับไม่สามารถขยายอาคารได้ จึงได้รับอนุมัติสร้างเป็นอาคารปัจจุบัน ซึ่งมี 5 ชั้น มีเนื้อที่ 8,430 ตารางเมตร ทำการก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2522 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารสำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 ต่อมาใน พ.ศ. 2540 ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างขยายพื้นที่อาคารห้องสมุดกลางทางด้านทิศใต้ มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น 6,944 ตารางเมตร รวมเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 15,768 ตารางเมตร และเริ่มให้บริการในปีการศึกษา 2544 ปัจจุบันมีที่นั่งอ่าน 1,230 ที่นั่ง

สำนักหอสมุด ประกอบด้วย ห้องสมุดกลาง และห้องสมุดคณะต่างๆ รวมทั้งสิ้น 19 คณะ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 7 ฝ่าย และ 1 สำนักงาน คือ
- ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
- ฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้
- ฝ่ายสารสนเทศล้านนาและภาคเหนือ
- ฝ่ายเทคโลยีสารสนเทศห้องสมุด
- ฝ่ายห้องสมุดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ฝ่ายห้องสมุดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ฝ่ายห้องสมุดสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- สำนักงานสำนัก

วิสัยทัศน์: ประตูการเรียนรู้ชั้นนำเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยของชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสังคม
(Leading learning gateway facilitating education and research for CMU community and society)

พันธกิจ:

จัดการทรัพยากรการเรียนรู้ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ
(Manage learning resources with new technology and innovative library services efficiently)

ค่านิยมหลัก (Core Values) และวัฒนธรรมองค์กร (Organisational culture) :
CMUL
1. ร่วมแรงร่วมใจ (Collaboration)
2. ยึดในคุณธรรม  (Morality)
3. มุ่งเน้นผู้ใช้บริการ (User Focus)
4. เรียนรู้งานอย่างต่อเนื่อง (Learning)

คณะผู้บริหาร
นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
นางกชพร ศรีพรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
นางอรพรรณ การคนซื่อ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
นางสาวฐิติรัตน์ ตันติวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 22