สำนักหอสมุด

Chiang Mai University Library

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานสนับสนุนบริการวิชาการ ทำหน้าที่ให้บริการ จัดหา รวบรวม อนุรักษ์และบำรุงรักษา และเผยแพร่หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าสู่เว็บไซต์

ผู้อำนวยการ

นาย ปราชญ์ สงวนศักดิ์

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

นาง ทิพวรรณ สุขรวย
รองผู้อำนวยการ
053-935071
tippawan.k@cmu.ac.th
นาง อรพรรณ การคนซื่อ
รองผู้อำนวยการ
053944502
orapan.p@cmu.ac.th