สำนักหอสมุด

Chiang Mai University Library

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานสนับสนุนบริการวิชาการ ทำหน้าที่ให้บริการ จัดหา รวบรวม อนุรักษ์และบำรุงรักษา และเผยแพร่หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า/ สนับสนุนการวิจัย โทร. 0-5394-4531
บริการยืม-คืน/ ทำบัตรสมาชิก โทร. 0-5394-4513
ประชาสัมพันธ์ โทร. 0-5394-4567
สำนักงาน โทร. 0-5394-4506

อีเมล

cmulibref@gmail.com

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : http://library.cmu.ac.th