ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการเบื้องต้นในการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

21 เมษายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

 
แกลลอรี่