คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Faculty of Agro-Industry

วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่า ค่านิยม : คิดก้าวหน้า, รับผิดชอบ, นวัตกรรมโดดเด่น, ทำงานอย่างชาญฉลาด วัฒนธรรมองค์กร : มุ่งมั่น ทุ่มเท

เข้าสู่เว็บไซต์

คุณ ติณณ์สัณห์ เทพเกษตรกุล

2008085 ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 สาขาบริหารธุรกิจ
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2022

ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ วิริยจารี

2008068 ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาวิชาการ
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2020

คุณ มัทนา เมฆาอภิรักษ์

198065 ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 สาขาบริหารธุรกิจ
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2019

ดร. ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 สาขาบริหารราชการ
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2018

อาจารย์ พวงเพชร นิธยานนท์

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาวิชาการ
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2017

คุณ ยงยุทธ ติยะไพรัช

2208701 วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2545
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2002

คุณ อภิรักษ์ โกษะโยธิน

2208139 วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2543
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2000