คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Faculty of Agro-Industry

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นคณะชั้นนำทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรในระดับอาเซียน ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์

คุณ อภิรักษ์ โกษะโยธิน

2208139 วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2543

คุณ ยงยุทธ ติยะไพรัช

2208701 วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2545