คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Faculty of Agro-Industry

วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรสมรรถนะสูง มุ่งสร้างนวัตกรรม เพื่อนำคุณค่าให้กับผู้เรียนและสังคม"

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

โทรศัพท์ : +66 5394 8206
แฟกซ์ : +66 5394 8206

อีเมล

dean.agro@cmu.ac.th

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : http://www.agro.cmu.ac.th/