คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Faculty of Agro-Industry

วิสัยทัศน์ : "ขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่า" ค่านิยม : "เก่งงาน ทำดี สามัคคี มีความสุข"

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ

คณบดี
053-948230, 053-948264

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ
รองคณบดี
jurmkwan.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ สุระวัง
รองคณบดี
suthat.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล
รองคณบดี
053 948244
srisuwan.n@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญา พูลลาภ
รองคณบดี
053948238
pichaya.p@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา
ผู้ช่วยคณบดี
(053)948296
sorraya.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทนงศักดิ์ ไชยาโส
ผู้ช่วยคณบดี
8262
thanongsak.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล
ผู้ช่วยคณบดี
pattavara.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สุภเวท มานิยม
ผู้ช่วยคณบดี
053948237
supavej.m@cmu.ac.th