คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Faculty of Agro-Industry

วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่า ค่านิยม : คิดก้าวหน้า, รับผิดชอบ, นวัตกรรมโดดเด่น, ทำงานอย่างชาญฉลาด วัฒนธรรมองค์กร : มุ่งมั่น ทุ่มเท

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา พิมลศิริผล

คณบดี
+66-53-948-236

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. นิรมล อุตมอ่าง
รองคณบดี
053-948233
niramon.u@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์
รองคณบดี
phisit.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล
รองคณบดี
053 948244
srisuwan.n@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สุธี วังเตือย
รองคณบดี
053-948259
sutee.w@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันยาศิริ รักอริยะธรรม
ผู้ช่วยคณบดี
053-948236
kanyasiri.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัฒน์ พงษ์ไทย
ผู้ช่วยคณบดี
053-948247
suphat.phongthai@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์
ผู้ช่วยคณบดี
053-948229
kittisak.jan@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุไรรัตน์ เม้ากำเนิด
ผู้ช่วยคณบดี
053-948309
churairat.m@cmu.ac.th