คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Faculty of Agro-Industry

วิสัยทัศน์ : "ขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่า" ค่านิยม : "เก่งงาน ทำดี สามัคคี มีความสุข"

เข้าสู่เว็บไซต์
ขออภัยไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับนี้