คณะเศรษฐศาสตร์

Faculty of Economics

สถาบันชั้นนำแห่งเอเชีย สร้างสรรค์องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ สู่การปฎิบัติด้วยปัญญา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

Master of Economics Program (International Program) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Economics Program (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Philosophy Program in Economics (International Program) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

ขออภัยไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับนี้