คณะมนุษยศาสตร์

Faculty of Humanities

เป็นผู้นำด้านมนุษยศาสตร์ ภาษา และการท่องเที่ยว ในระดับสากล สร้างบัณฑิตใ้ห้เป็นนักคิด นักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก

เข้าสู่เว็บไซต์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

Bachelor of Arts Program in German (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 อยู่ระหว่างเสนอ สกอ.รับทราบ)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

Master of Arts Program in Cultural Studies (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556)

ขออภัยไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับนี้