คณะวิจิตรศิลป์

Faculty of Fine Arts

ผลิตบัณฑิตทางด้านศิลปะ เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์ สร้างสรรค์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เกษรเกศรา

คณบดี

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ มาณพ มานะแซม
รองคณบดี
053-944850,4817-8
manop.mana@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระพันธ์ จันทร์หอม
รองคณบดี
053944846
weerapan.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ
รองคณบดี
053-944817-18
suebsak.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สราวุธ รูปิน
รองคณบดี
053-944817
sarawut.r@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชธรรม ศิลป์สุพรรณ
ผู้ช่วยคณบดี
053-944818
thatchatham.s@cmu.ac.th