คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Faculty of Political Science and Public Administration

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าสำนักวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาลินี คุ้มสุภา
หัวหน้าสำนักวิชา
malinee.k@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
pailin.phu@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาลินี คุ้มสุภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
malinee.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราม โชติคุต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943536
ram.joti@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศวร์ เจริญเมือง
อาจารย์
053942989ต่อ139
tanet.ch@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อโณทัย วัฒนาพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
anothai.v@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
thitiwut.boonya@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ
อาจารย์
panuwat.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สุพิชฌาย์ ปัญญา
อาจารย์
053942989
supitcha.pu@cmu.ac.th
อาจารย์ พินสุดา วงศ์อนันต์
อาจารย์
053-942999#113
pinsuda.w@cmu.ac.th
อาจารย์ มานิตา หนูสวัสดิ์
อาจารย์
053-942999#103
manita.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนินทร เพ็ญสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053942989
chanintorn.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์
อาจารย์
053942989#128
nattapon.t@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. อาดีลัน อุสมา
อาจารย์
0616619604
adilan.u@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. พลอยใจ ปิ่นตบแต่ง
อาจารย์
053942999 ต่อ 115
ployjai.p@cmu.ac.th