คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Faculty of Political Science and Public Administration

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าสำนักวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาลินี คุ้มสุภา
หัวหน้าสำนักวิชา
malinee.k@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
panuwat.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนินทร เพ็ญสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053942989
chanintorn.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053942989#128
nattapon.t@cmu.ac.th
อาจารย์ พินสุดา วงศ์อนันต์
อาจารย์
053-942999#113
pinsuda.w@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วันพัฒน์ ยังมีวิทยา
อาจารย์
053942960
wanpat.young@cmu.ac.th
อาจารย์ ณิศนีญ์ ชัยประกอบวิริยะ
อาจารย์
053942960
nisanee.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาลินี คุ้มสุภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
malinee.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราม โชติคุต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943536
ram.joti@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกร วิทิตานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053942960
nuttakorn.vit@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์
อาจารย์
053942960
chatthip.ch@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. พรชนก เรืองวีรยุทธ
อาจารย์
053-942989 ต่อ 147
pornchanok.rueng@cmu.ac.th
นางสาว ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช
อาจารย์
42989 ต่อ 147
thannapat.j@cmu.ac.th
อาจารย์ มานิตา หนูสวัสดิ์
อาจารย์
053-942999#103
manita.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพิชฌาย์ ปัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053942989
supitcha.pu@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์
รองศาสตราจารย์
pailin.phu@cmu.ac.th