คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Faculty of Political Science and Public Administration

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าสำนักวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์
หัวหน้าสำนักวิชา
pailin.phu@cmu.ac.th

อาจารย์

อาจารย์ ดร. ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ
อาจารย์
panuwat.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราม โชติคุต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943536
ram.joti@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร
อาจารย์
thitiwut.boonya@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาลินี คุ้มสุภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
malinee.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
pailin.phu@cmu.ac.th
อาจารย์ สุพิชฌาย์ ปัญญา
อาจารย์
053942989
supitcha.pu@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนินทร เพ็ญสูตร
อาจารย์
053942989
chanintorn.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์
อาจารย์
053942989#128
nattapon.t@cmu.ac.th
อาจารย์ พินสุดา วงศ์อนันต์
อาจารย์
053-942999#113
pinsuda.w@cmu.ac.th
อาจารย์ มานิตา หนูสวัสดิ์
อาจารย์
053-942999#103
manita.n@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศวร์ เจริญเมือง
อาจารย์
053942989ต่อ139
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อโณทัย วัฒนาพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
anothai.v@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. จันทนา สุทธิจารี
อาจารย์
jantana.s@cmu.ac.th