คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Faculty of Political Science and Public Administration

เข้าสู่เว็บไซต์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นคณะลำดับที่ 19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดิมเป็นภาควิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ ดำเนินการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2508 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้นมา และได้เปลี่ยนชื่อปริญญาเป็ฯ "รัฐศาสตรบัณฑิต" ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2510

วิสัยทัศน์


สถาบันแห่งการเรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองโลก
Where We Create Global Citizenพันธกิจ
 • จัดการศึกษาทุกระดับโดยส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับชาติและสากล
 • ดำเนินการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และเกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม
 • จัดบริการทางวิชาการแก่องค์กรและภาคส่วนต่างๆ ในสังคม
 • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สมรรถนะหลัก
 • มีความเชี่ยวชาญในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองโลก
 • มีความเชี่ยวชาญการใช้ศาสตร์ทางรัฐศาสตร์เพื่อส่งเสริมการทำงานในสังคมและชุมชน

ค่านิยมองค์กร
 • PROFESSIONALISM - ความเป็นมืออาชีพ
 • OPPORTUNITY – โอกาสำหรับทุกคน
 • LEADERSHIP - ความเป็นผู้นำ
 • COMMUNITY ENGAGEMENT - การเชิดชูรับใช้สังคม
 • MORALITY - การยึดมั่นในคุณธรรม
 • UNITY - รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว

ข่าวและผลงานเด่น

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Read more..

งานบุญเดือนสิงห์ ประจำปี 2565

End of content