คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Faculty of Political Science and Public Administration

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์

คณบดี

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อลงกรณ์ คูตระกูล
รองคณบดี
053942953
alongkorn.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนินทร เพ็ญสูตร
รองคณบดี
053942989
chanintorn.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรุตม์ เจริญศรี
รองคณบดี
053942999 ต่อ 123
narut.c@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ ดร. ศศิพัชร์ ชัยสิริบดินทร์
ผู้ช่วยคณบดี
053942989
sasipatch.c@cmu.ac.th