คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Faculty of Political Science and Public Administration

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าสำนักวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวีวรรณ แพทย์สมาน
หัวหน้าสำนักวิชา
053943549-50 ต่อ 135
raweewan.patsamarn@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
รองศาสตราจารย์
053942989-147
siripong.lad@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุดมโชค อาษาวิมลกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
udomchoke.a@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. พนม กุณาวงค์
รองศาสตราจารย์
panom.gunawong@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค
รองศาสตราจารย์
0-5394-3553 ต่อ 111
thanyawat.r@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร
รองศาสตราจารย์
thitiwut.boonya@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนา พิชิตปัจจา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
pojjana.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวีวรรณ แพทย์สมาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943549-50 ต่อ 135
raweewan.patsamarn@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อลงกรณ์ คูตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053942953
alongkorn.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมาวดี จงรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
patamawadee.j@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. อรชร แซ่จาง
อาจารย์
053942960
orachorn.s@cmu.ac.th
อาจารย์ นัทธพงศ์ ปกีรณัม
อาจารย์
053-942989ต่อ143
natthapong.pak@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ศศิพัชร์ ชัยสิริบดินทร์
อาจารย์
053942989
sasipatch.c@cmu.ac.th
อาจารย์ พิกุล อิทธิหิรัญวงศ์
อาจารย์
pikul.i@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไกรวุฒิ ใจคำปัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053942989 ต่อ 137
kraiwuth.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพงศ์ ตระการศิรินนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
worrapong.t@cmu.ac.th